เซนเซอร์นาโนตรวจวัดความขื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมมณี คงน้อย, กิตตินันท์ ตัณฑะจินะ, ศรัญญา ศรีชะเอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, สวนีย์ ผิวนวล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและภาคการเกษตรของแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเมืองฝนแปดแดดสี่มีสภาพความชื้นที่ไม่คงที่ ซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรกลุ่มอาชีพปลูกพืชในโรงเรือน โดยเฉพาะความชื้นซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจที่ไวต่อความชื้น หากความชื้นไม่เหมาะสมแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชมีปัญหา ทำให้ประชาชนไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาค้นคว้าและจัดทำโครงงานเซนเซอร์วัดความชื้นในโรงเรือนขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนาโนเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดความชื้นที่จะสามารถช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพและมีผลผลิตสูงขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเพื่อการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเทคโนโลยีกับการสร้างนวัตกรรมเซ็นเซอร์ โดยเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นนี้ใช้สารที่มีความไวต่อความชื้นเข้ามาในกระบวนการผลิต โดยการทำมาประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะทำให้สามารถวัดค่าความชื้นได้แบบละเอียดและต่อเนื่อง สามารถประมวลผล แสดงค่าได้ไว สามารถวัดค่าความชื้นได้ดี นอกจากนี้เซนเซอร์ที่ได้จัดทำขึ้นซึ่งมีอนุภาคในระดับนาโนเมตรจากสารนาโนคาร์บอนแบล็คจะทำให้เซนเซอร์มีพื้นที่สัมผัสกับอากาศชื้นในระดับนาโนเมตร สามารถทำให้สามารถวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการวิเคราะห์และประมวลผลค่าความชื้นในโรงเรือน ยังสามารถสั่งการเพื่อควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติ โดยใช้ควบคุมให้มีการลดหรือเพิ่มค่าความชื้นอัตโนมัติ ส่งผลให้เกษตรกรภายในประเทศสามารถวางแผนการเกษตร และไม่ต้องประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาสภาพความชื้น โครงงานนี้จึงเป็นส่วนช่วยให้สามารถป้องกันและรับมือกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน