สปริงเกอร์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ลภัส ขุนพิินิจ, รุจิรา เววิชัยโก, ปัญญาพร คำแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย จันทร์บุตรสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และประชากรไทยได้มีการมีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นอาชีพจำนวนมาก ซึ่งการปลูกพืชทางเศรษฐกิจนี้ก็จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการเจริญเติบโต เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช บางครั้งการที่เกษตรกรรดน้ำเอง หรือใช้สปริงเกอร์รดน้ำโดยตั้งเวลาเปิดปิดเอง น้ำที่รดไปอาจมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อรากพืชและยังทำให้สิ้นเปลืองน้ำโดยเปล่าประโยชน์หรือบางครั้งน้ำก็ไม่เพียงพอต่อพืชทำให้พืชขาดน้ำ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้นั้นอาจจะดีไม่พอตามความต้องการ

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเอา โปรแกรม arduino เข้ามาประยุกต์ร่วมกับการใช้เครื่องวัดความชื้นในดินมาเป็นตัวกำหนดการให้น้ำแก่สปริงเกอร์รดน้ำ เพื่อดินมีความชุ่มชื้นที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช