สภาวะที่เหมาะสมของปริมาณกลีเซอรอล พอลิไวนิลเเอลกอฮอล์ เเละเส้นใยผักตบชวา ในการผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ที่เสริมเเรงด้วยเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา แก้วยม, ชุติมา ว่องไว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะทําการผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากแป้งมันสําปะหลังเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณเหลือทิ้งของผลิตผลทางการเกษตรเเละช่วยสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมด้วยโดยเพิ่มสารเติมเเต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยสารเติมเเต่งที่สําคัญ คือ สารพลาสติกไซเซอร์ เช่น กลีเซอรอล ซอลบิทอล เเละโพรพิลีนไกลคอล ใช้เติมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นเเละในการทํา โครงงานนี้เลือกกลีเซอรอลในการทํา เนื่องจากกลีเซอรอลมีคุณสมบัติเป็นสารพลาสติกไรเซอร์ที่ดีช่วยในการ ปรับปรุงความยืดหยุ่น หาได้ง่าย เเละราคาถูก เเละเสริมความเเข็งเเรงโดยการเติมเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา เพื่อเพิ่มความสามารถในการทนต่อความร้อนด้วยซึ่งสาเหตุที่เลือกผักตบชวาเพราะว่าผักตบชวาเป็นวัชพืชร้ายที่ เติบโตอยู่ตามเเม่น้ําลําคลอง ส่งผลเสียต่อเเหล่งน้ําโดยไปกีดขวางเเละกั้นทางเดินน้ํา นอกจากนี้ยังสามารถหาได้ง่ายเเละเป็นการกําจัดวัชพืชพร้อมทั้งนําวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์มาทําประโยชน์ด้วยและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดผักตบชวาด้วย โดยการเติมกลีเซอรอลเป็นสารพลาสติกไซเซอร์เเละทําการขึ้นรูปโดยกระบวนการอัดขึ้นรูป (Compreesion molding)