สกัดซิลากาจากแกลบและหญ้าคามาทำขั้วเบตเตอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐชัย กสิพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นขั้วไฟฟ้า ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้หลักการทางไฟฟ้าเคมีในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนการศึกษา

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ผลิตจากขั้วซิลิกาที่ได้จากแกลบข้าวและขั้วโลหะสังกะสี โดยใช้หลักการและ

กระบวนการการต่อวงจรทางเคมีฟฟ้าคือเซลล์กัลวานิก และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการ

ผลิตของแบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นกับแบตเตอรี่ตามท้องตลาด จากการทดลองกับทฤษฎีที่คำนวณจาก Nernst

equation พบว่ามีค่ามากกว่าค่าความต่างศักย์ของถ่านไฟฉายที่ขายตามท้องตลาด และแบตเตอรี่จากเซลล์

กัลวานิกยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า แต่เมื่อนำมาประกอบความต่างศักย์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ โดยจากทฤษฎี

คำนวณได้ คือ 1.6188 V แต่เมื่อนำมาประกอบขึ้นรูปเป็นถ่านก้อนสามารถวัดค่าความต่างศักย์ประมาณ

1.224 V และระยะเวลาการให้กระแสไฟฟ้าที่ยาวนานคือ 240 ชั่วโมง