การศึกษาสมการการเคลื่อนที่กลับของลูกขาวในเกมส์การแข่งขันสนุกเกอร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรดา แซ่ลิ้ม, ชมพูภัทร บรรลือทรัพย์, ธัญพิสิษฐ์ ตั้งตระกูลพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติเช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ เป็นต้น การแข่งขันในแต่ละครั้งนั้นผู้เล่นทุกคนคาดหวังที่จะเป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขัน โดยการเล่นสนุกเกอร์มีลูกทั้งหมด 22 ลูก คือ ลูกสีขาว 1 ลูก เป็นลูกที่ใช้ดำเนินการเล่นลูกสีแดง 15 ลูก สีเหลือง สีเขียว สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีชมพูและสีดำสีละ 1 ลูก ในการแข่งขันผู้เล่นจะใช้ไม้คิวแทงลูกสีขาวให้กลิ้งไปกระทบกับลูกสีให้ลงหลุมจึงจะได้คะแนน และได้เล่นต่อไปจนกว่าผู้เล่นจะไม่สามารถแทงลูกสีให้ลงหลุมได้ โดยมีข้อบังคับในลำดับการเล่นลูกสีโดยเริ้มแทงจากลูกสีแดง หากลูกลงหลุมจึงจะมีสิทธิ์เล่นลูกสีอื่นๆ แล้วกลับมาเริ่มแทงที่ลูกสีแดงอีกครั้ง เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าลูกสีแดงจะหมดโต๊ะ จึงจะสามารถแทงลูกอื่นได้ มีเกณฑ์การนับคะแนนเป็น 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน และ 7คะแนน ตามลำดับ โดยคะแนนที่มากที่สุดที่ผู้เล่นสามารถทำได้และไม่รวมคะแนนฟาล์วอยู่ที่ 147 คะแนน คณะผู้จัดทำได้ศึกษาว่า ตามกฎกติกาการเล่นสนุกเกอร์ผู้เล่นสามารถสุ่มเลือกแทงลูกได้โดยมีลูกขาวเป็นลูกดำเนินการ ซึ่งตำแหน่งที่จุดต่างๆบนลูกขาวจะส่งผลต่อการสกรูว์กลับของลูกขาว ผู้เล่นจึงต้องคำนึงถึงการเลือกแทงลูกเพื่อให้สกรูว์กลับมาในตำแหน่งที่สามารถแทงลูกให้ลงหลุมได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาจากเกม international snooker เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกแทงลูกซึ่งประกอบด้วย ขนาดของแรง ระยะของการเคลื่อนที่ และการสกรูว์กลับของลูกขาวที่จุดฮอร์คอายที่ต่างกัน โดยนำมาทำเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรง และระยะทางการเคลื่อนที่ของลูกสนุกเกอร์ จากการสังเกตคณะผู้จัดทำคิดว่า ตั้งแต่การเริ่มแทงเปิดเฟรมจากกฎกติกาการเล่น ผู้เล่นสามารถเลือกตำแหน่งการวางลูกขาวให้อยู่ภายในโซน D ได้ และจากตำแหน่งที่แตกต่างกันนั้น เมื่อแทงลูกขาวไปชนกับลูกสีส่งผลต่อกระจายของลูกสนุกเกอร์ที่แตกต่างกัน จากการศึกษาคณะผู้จัดทำคิดว่า การสกรูว์กลับของลูกขาวนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกแทงลูกสนุกเกอร์เพื่อให้สามารถเล่นเกมส์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลการสกรูว์กลับของลูกขาวที่ได้ศึกษานำมาสร้างเป็นสมการการเคลื่อนที่เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งของลูกขาวที่จะเคลื่อนที่ผ่านและหยุดที่ตำแหน่งใดได้บ้าง โดยบันทึกเป็นพิกัดคู่อันดับ(x,y) ซึ่งจากเส้นการเคลื่อนที่ของลูกขาวได้ใช้ความรู้ทางสถิติมาใช้ในการหาเส้นแนวโน้มของการเคลื่อนที่ จากนั้นผู้จัดทำสามารถใช้หลักการแปลงทางคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะช่วยระบุตำแหน่งและการหยุดของลูกสนุกเกอร์ได้ และจากการกระจายของลูกสนุกเกอร์ที่แตกต่างกัน ทำให้มีลูกสีหลายลูกที่ผู้เล่นสามารถเลือกแทงได้ ผู้จัดทำจึงใช้กฎการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นในการเก็บข้อมูลของกรณีต่างๆที่ผู้เล่นสามารถเลือกแทงได้ในแต่ละครั้ง เพื่อนำมาใช้ในการคาดการณ์หรือช่วยในการตัดสินใจในการเลือกแทงลูกสนุกเกอร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะเกมการแข่งขัน