การศึกษาสภาวะแวดล้อมของราทะเลที่มีผลต่อการสร้างเอนไซม์ในการย่อยสลายซากอินทรีย์บริเวณป่าชายเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุตาภัทร บุญเต็ม, กาญจนะ รัศมีแก้ว, ณัฏฐพัชร์ ราชสิงห์โห

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพืชพันธุ์ สัตว์หลายชนิด ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน นํ้ากร่อย และมีนํ้าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนบริเวณที่เป็นชายฝั่ง ปากแม่นํ้า ป่าชายเลนประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิต ซึ่งสิ่งไม่มีชีวิตประกอบไปด้วย ธาตุอาหาร เกลือแร่ นํ้า ซากพืช ซากสัตว์ และสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค นอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุด ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญในระบบนิเวศอีกอย่างคือ ผู้ย่อยสลาย ซึ่งหมายถึงจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลาย ซากพืชซากสัตว์ให้เน่าเปื่อยจนสลายตัวเป็นธาตุอาหารและปุ๋ย

แต่ในปัจจุบันมนุษย์บุกรุกพื้นที่ป่าและรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ป่าชายเลนมีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ธาตุอาหารน้อยลงและการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ลดน้อยลงไปด้วย เนื่องจากราทะเลที่เป็นผู้ย่อยสลาย ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การสร้างเอนไซม์ของราทะเลเพื่อย่อยสลายซากอินทรีย์นั้นลดลงไปตามกัน ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดของราทะเล ในการสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยสลายซากอินทรีย์ โดยการเก็บเชื้อราบริเวณเปลือกไม้ในป่าชายเลนจากโรงเรียนบางตะบูนวิทยามาศึกษา ขั้นตอนแรกคือการดูความหลากหลายของเชื้อรา ขั้นตอนถัดไปคือการคัดเลือกเชื้อราที่สนใจมาศึกษาต่อโดยการเลี้ยงเชื้อราในสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดย ปัจจัยที่จะศึกษาคือ อุณหภูมิ ความเค็ม และค่ากรด-เบส(pH) หลังจากนั้นทางคณะผู้จัดทำจะทดสอบประสิทธิภาพการสร้างเอนไซม์ของราทะเล และจะเปรียบเทียบอัตราการสร้างเอนไซม์ของราทะเล ระหว่างป่าชายเลนแบบปลูกและป่าชายเลนแบบธรรมชาติในสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อหาสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดในการสร้างเอนไซม์ของราทะเล และจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำการพัฒนาและศึกษาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต