การศึกษาสมบัติของสารThermochromic เพื่อนำมาประดิษฐ์เคสโทรศัพท์ที่สามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลินี เพ็งเหล็ง, ศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือแทบจะเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด าเนินชีวิตของทุกคน ไม่จ ากัดแค่ เด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้ โดยโทรศัพท์ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือส าหรับสื่อสารเท่านั้นแต่ยังถูกใช้ทั้งในแง่ ของความบันเทิง เช่นถ่ายรูป ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม รวมถึงใช้ค้นหาข้อมูลส าหรับการเรียนการศึกษาด้วย โดยในแต่ละวันเราใช้ชีวิตอยู่กับโทรศัพท์หลายชั่วโมง และใช้ติดต่อเป็นเวลานาน ซึ่งนอกจากปัญหาที่จะเกิด ขึ้นกับการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาและสมองของผู้ใช้งานที่มองจ้องเป็นเวลานานแล้ว ความร้อนที่เกิดขึ้น จากวงจรภายในทั้งที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานและจากการชาร์ตโทรศัพท์บ่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ คนส่วนใหญ่มองข้ามไป โดยความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากท าให้ตัวอุปกรณ์เสื่อมสภาพจนถึงอาจเกิดการ ระเบิดของแบตเตอรี่หากอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสแล้ว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความร้อนที่ส่งออก มายังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งานด้วย ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดว่าการรับรู้ระดับความร้อนของ โทรศัพท์ได้โดยอาศัยการมองเห็นจากเคสโทรศัพท์ซึ่งมักติดอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาน่าจะเป็นสิ่งที่สะดวก และใช้งานได้ง่าย จึงได้วางแผนในการศึกษาและสร้างเคสโทรศัพท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามระดับอุณหภูมิของ โทรศัพท์ โดยใช้สารในกลุ่มของ thermochromic ได้แก่ วาเนเดียมไดออกไซด์ ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ที่ระดับ อุณหภูมิต่างๆมาผสมกับตัวประสานและขึ้นรูปเป็นเคส จากนั้นท าการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสีกับอุณหภูมิ โดยตรวจสอบความแม่นย าของช่วงอุณหภูมิที่สารเกิดการเปลี่ยนสีและผลของอัตราส่วนในการผสมสารเพื่อขึ้น รูปที่มีต่อการเปลี่ยนสีของฟิล์มโดยเก็บผลของอุณหภูมิด้วย thermocouple และการเปลี่ยนแปลงสีโดยการ ถ่ายภาพเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ในขั้นสุดท้ายทดลองน าไปใช้กับโทรศัพท์จริงและตรวจสอบความ ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงสีของเคสตามอุณหภูมิของโทรศัพท์