ระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยอาร์ดูโน่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริณดา แสงสุวรรณ, วริศรา มากมูล, จุฑาภรณ์ เดชบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา เกษียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยอาร์ดูโน่ ​​

หัวข้อการประกวด โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขา คอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ส่งประกวด

  1. เด็กหญิงปริณดา แสงสุวรรณ

  2. เด็กหญิงวริศรา มากมูล

  3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เดชบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษา นางวาสนา เกษียร

โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

โครงงานนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยอาร์ดูโน่ จัดทำขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา ออกแบบ เครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย อาร์ดูโน่ 2.เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ด้วย Arduino IDE 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย อาร์ดูโน่

จากการศึกษาโครงงาน เรื่อง ระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยอาร์ดูโน่ พบว่า ระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยอาร์ดูโน่ ประกอบด้วย Arduino , mp3 module ,digital compass, HC-SR04 , PIR sensor, Ultra sonic เป็นระบบแจ้งเตือนด้วยอุปกรณ์ที่ติดไว้กับชุดสำหรับสวมใส่ ที่ประกอบด้วย หมวก ที่คาดเอว และที่คาดขา เพื่อให้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ 3 ระดับ โดยอุปกรณ์จะทำงานได้ในระยะ 60 – 400 เซนติเมตร โดยอุปกรณ์จะตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้วย PIR sensor และ วัดระยะด้วย Ultra sonic ถ้าตรวจพบในระยะทีก่ำหนดจะแจ้งเตือนผู้สวมใส่ด้วยการสั่นสะเทือนและแจ้งเตือนด้วยเสียง

คำสำคัญ : ระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวาง Arduino, Ultra sonic