ระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบความเมื่อยล้าของคนขับรถบรรทุกแบบเรียลไทม์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนวีร์ ประจันทร์, ณัฐกานต์ สามิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน แจ้งเตือน อุบัติเหตุบนท้องถนนอันเนื่องมาจาก อาการง่วงนอน ความเมื่อยล้า หลับใน และความมึนเมาในการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถบรรทุก โดยการใช้การตรวจจับในหน้าและปริมาณแอลกอฮอร์ของผู้ขับขี่ ประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเมื่อปี พ.ศ.2562 มีอุบัติเหตุจากรถบนทุกสูงถึง 833 ครั้ง โดยสาเหตุหลักคือการขับตามหลังในระยะกระชั้นและสาเหตุรองลงมาคือการหลับในมากถึง 96 ครั้ง โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายของการขับขี่รถบนท้องถนน ด้วยเหตุเหล่านี้จึงทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อทั้งภายในและภายนอกยานพาหนะ อย่างไรก็ตามการตรวจจับอาการง่วงนอนจำเป็นต้องใช้การตรวจจับความสนใจของผู้ควบคุมรถบรรทุกด้วยวิธีการที่ถูกต้องพร้อมกับระบบการแจ้งเตือน