ผลของการบำบัดไขมันเเละของเสียโดยใช้ขี้เเดดนาเกลือเป็นตัวดูดซับธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา ศรีพรหมษา, ศตพร เหมะธุลิน, อุ้มศิริ ศรีมาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, กรีฑา ภูผาดแร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียจากครัวเรือนเป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน ซึ่งมีปริมาณน้ำมัน ปะปนอยู่ในน้ำเสียเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน การทำนาเกลือเพื่อการผลิตเกลือนั้นมีผลพลอยได้ อย่างหนึ่งที่เรียกว่าขี้แดดนาเกลือ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้อยและถูกนำไปทิ้งและเกิดมลภาวะ เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงศึกษาเกี่ยวกับการนำขี้แดดนาเกลือมาใช้เป็นส่วนประกอบในระบบ บำบัดน้ำเสีย ในงานวิจัยนี้ มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของขี้แดดนาเกลือซึ่งใช้ เป็นตัวดูดซับ คุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำเสียในครัวเรือนที่ใช้น้ำเสียจากโรงอาหารโรงเรียน สกลราชวิทยานุกูลเป็นต้นแบบน้ำเสีย และศึกษาประสิทธิภาพของตัวดูดซับ