ผลของการฉีดนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ของผักหวานป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกาญจน์ ทองระอา, ปัณณธร คุ้มหล้า, ณัฐณิชา นามวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักหวานป่า (Pak Wanpa: M. suavis Pierre) เป็นพืชยืนต้นในวงศ์ Opiliaceae มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนที่นำมาบริโภคเป็นผักคือ ยอดอ่อนและดอก ซึ่งมีรสชาติและรส สัมผัสเฉพาะตัวรวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระสูง (มนตรีและคณะ, 2549) ผักหวานป่าพบได้มากในป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เมื่ออยู่ในป่าธรรมชาติผักหวานป่ามีการ เจริญเติบโตที่ดี มีความสูงตั้งแต่ 6-15 เมตร แต่เมื่อนํามาปลูกในสภาพสวนกลับมีลักษณะการ เจริญเติบโตที่ช้ามากโดยเฉพาะในระยะ 3 ปีแรก (สายันตและคณะ, 2555)

ต้นแม่พันธุ์ผักหวานป่า จะออกดอกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์ และเมล็ดจะเริ่มสุกในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกๆ ปี เมล็ดผักหวานป่าที่มีอัตราการงอกที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด จะเป็นเมล็ดรอบแรกที่สุกช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เมล็ดที่แก่คาต้นจนร่วงจะมีอัตราการงอกที่ไม่ดี จะเป็นแบบนี้ทุกๆปี ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูก ที่เก็บช่วงต้นฤดูกาลนั้น เนื่องจากเมล็ดจะสด ใหม่ แข็งแรง จึงทำให้งอกดี แต่เมื่อผักหวานงอกแล้วอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของผักหวานป่าถือว่าต่ำเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาผลของผลของการฉีดนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของผักหวานป่า และนำไปศึกษาเปรียบเทียบผลของผลของการฉีดนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการเจริญเติบโตของผักหวานป่าในระยะต้นอ่อนเพื่ออัตราการรอดของการปลูกผักหวานในระยะต้นอ่อน