สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวผ้าในการประดับโต๊ะรูปแบบต่างๆกับความยาวของโต๊ะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสวรรณ เกษมสุขไพศาล, ศุภิสรา กันหมุด, จิรนุช ยี่รงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการประดับตกแต่งโต๊ะแต่ละครั้งอาจเกิดปัญหาความยาวผ้าที่ไม่เพียงพอในการประดับโต๊ะ หรืออาจมีความยาวผ้าเหลือในปริมาณมากซึ่งถือเป็นความสิ้นเปลืองทรัพยากรและอาจทำให้ผ้าที่เหลือเกิดความเสียหายได้ ผู้จัดทำโครงงานสนใจการประดับผ้าด้วยความยาวที่เพียงพอกับลวดลายที่ตกแต่งโดยการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของโต๊ะที่ต้องการประดับผ้ากับความยาวผ้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่ต้องการจับผ้าในการคาดคะเนความยาวของผ้าที่ต้องการ ลายจับผ้าที่นำมาทำการทดลองเก็บข้อมูลจำนวน 3 ลาย ได้แก่ ลายกระโปรง ลายผีเสื้อ ลายพัดขวา จากนั้นนำความยาวผ้าและความยาวโต๊ะที่จับได้ในแต่ละครั้งมาบันทึก พบว่าความยาวของผ้าและความยาวของโต๊ะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือผ้าที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งโต๊ะนั้นเพียงพอกับความยาวหรือจำนวนโต๊ะที่ต้องการ และถ้าหากทราบความยาวหรือจำนวนโต๊ะเราสามารถเตรียมผ้าสำหรับตกแต่งโต๊ะกับลายที่เหมาะสมได้อย่างเพียงพอ