การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุทดแทนพลาสติกจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญลักษณ์ มีมั่ง, ปรมาภรณ์ ประโยชน์มี, ประภาพร อำนาจวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุทดแทนพลาสติกจากธรรมชาตินี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตวัสดุจากธรรมชาติ และเพื่อทดสอบความทนต่อแรงดึงและความสามารถในการยืดของวัสดุที่ผลิตได้ เนื่องด้วยปัญหาคนในชุมชนมีการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว เช่น แก้วพลาสติก กล่องโฟมใส่อาหาร ทำให้เกิดเป็นขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้จัดทำจะผลิตวัสดุธรรมชาติจากใบตองตึง ใบสักทอง และใยมะพร้าวขึ้นมา แล้วนำไปทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึงและความสามารถในการยืดของวัสดุธรรมชาติ จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับสมบัติความทนต่อแรงดึงและความสามารถในการยืดของพลาสติก สำหรับพิจารณาหาวัสดุธรรมชาติที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติก