เกมกระดานปริศนาตรีโกณมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิมาพร แดงประพันธ์, มินตรา คนกล้า, นมัสกร คนกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธมาตย์ ยาคง, พัชราภรณ์ จันปัดถา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ไม่ยาก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องสรรเล่นเกมที่มีคุณภาพ และให้ประโยชน์กับผู้เล่น และวิชาคณิตศาสตร์นั้นยังเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน พวกเราจึงต่อยอดการเล่นเกม เพื่อที่จะให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ทําให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยนําความรู้เรื่องตรีโกณมิติมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเกม ซึ่งเป็นความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความรู้เรื่องตรีโกณมิตินั้นเป็นความรู้ที่สําคัญ สามารถนําไปใช้ใน ชีวิตประจําวันได้ ให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ผ่านเกมกระดานปริศนาตรีโกณมิติ