แอปพลิเคชันเกม เพื่อพัฒนาทักษะผู้ที่บกพร่องทางด้านภาษาและการสื่อสารในผู้ป่วย ภาวะ Amnesic aphasia

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โพธิ์พัฐสุดา โพธิ์สง่า, วรัชยา ระวีวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมพัฒนาทักษะผู้บกพร่องทางด้านภาษาและการสื่อสารในผู้ป่วยภาวะ Amnesic aphasia และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่นเกมพัฒนาทักษะผู้บกพร่องทางด้านภาษาและการสื่อสารในผู้ป่วย Amnesic aphasia เนื่องวจากปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่บกพร่องทางด้านการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากสมอง จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีการสื่อสารบกพร่อง (aphasic patient) ยังเป็นผู้ป่วยที่รับรู้และ เข้าใจการสื่อสารของคนอื่น เพียงแต่ตนเองไม่สามารถสื่อสารได้อย่างที่เคยเป็นมา ทางการแพทย์กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มีอาการเช่นนี้ควรได้รับการรักษาและฝึกพูด เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทําได้ตระหนักถึงปัญหาในการสื่อสารของกลุ่มผู้ป่วยอาการ aphasia ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการดําเนินชีวิต จึงมีความสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันเกมที่ เน้นการสื่อสาร ในกลุ่มผู้ป่วยภาวะบกพร่องด้านการนึกคําพูด (Amnesic aphasia) โดยแอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกพูดตาม และจดจํา สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยใช้การเรียนรู้ และการรักษาบําบัดทางการพูดและภาษาเป็นหลัก ส่งเสริมกระบวนการคิด ในสมอง เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ และช่วยสร้างโอกาสให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนคนปกติตามศักยภาพสูงสุด