แอปพลิเคชัน WHAT TO EAT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร พงษ์คำ, ซากีนา อาแว, สิรชัญญา ศรีประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต ธรรมขันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีวัฒนธรรมเข้ามามากมายโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้นำมาซึ่งปัญหาในการเลือกรับประทานอาหารขึ้น คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดทำโมบายแอพพลิเคชั่น WHAT TO EAT ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแอปพลิเคชันจะช่วยอำนวยความสะดวกในการคิดเมนูอาหารแก่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว