โมบายล์แอพพลิเคชั่นเปิดเพลงจากอัตราการเต้นของหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริยาภัทร อาจโพธิ์, ชานน มาไกล, ศิวากร อุปนันชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชรัฏต์ ใจมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนตรีแบ่งได้เป็นประเภท บรรเลงและประเภทขับร้องในอัตราจังหวะที่ใกล้เคียงกับการเต้นของหัวใจมนุษย์คือ ประมาณ 60-80 ครั้ง/นาที(เป็นเพลงที่จังหวะราบเรียบไม่เร็วจนเกินไป) และความถี่ของเสียงไม่ควรเกิน 60 เดซิเบล (เป็นเสียงที่ไม่ดังเกินไปจนหนวกหู) ดนตรีที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วยจังหวะหลายรูปแบบ มีทํานอง (Melody) สูงต่ำไพเราะที่แตกต่างกัน มีการใช้เครื่องดนตรีต่างกันหลายประเภทที่ให้สีสัน (Tone Colour) นานาชนิด มีความดังเบาที่หลากหลายและมีประสานเสียง (Harmony) ที่กลมกลืน กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวจังหวะ ทำนอง สีสัน ความดังเบาและการประสานเสียงของดนตรีดังกล่าว ประกอบกัน ทําให้มนุษย์ฟังแล้วเกิดอารมณ์ต่าง ๆ นานา เกิดจินตนาการกว้างไกลเกิดความ กลมกลืนในอารมณ์ จากข้างต้นทำให้เห็นว่าองค์ประกอบและคุณสมบัติของดนตรีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และตลอดจนความรู้สึกนึกคิด ท่วงทํานอง หรือเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลให้เกิด ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการสืบค้นข้อมูลและได้เกิดความสนใจกับแอพพลิเคชั่น Emotion-based music player ของ คุณ Hafeez Kabani , คุณ Sharik Khan และ คุณ Omar Khan ที่สามารถเปิดเพลงได้ตามอารมณ์ขณะนั้นจากการแสกนใบหน้า จึงได้เกิดความคิดที่จะต่อยอดและแก้ไขข้อบกพร่อง ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อตอบสองต่อความต้องการที่ต้องการจะฟังเพลงตามอารมณ์ในขณะนั้น โดยเว็บแอพพลิเคชั่นจะวัดคลื่นของหัวใจ จากนั้นจะทำการเปิดเพลงที่มีคลื่นที่ใกล้เคียงกับคลื่นของหัวใจทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์บันเทิงและผ่อนคลายตามดนตรีได้