เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญตา ศรีเขียว, พิมพ์พิชชา มานะเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริฉัตร นริศยาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย จึงต้องรักษาตามอาการของโรคนั้น ๆ วิธีการรักษาโรคมีหลากหลาย หนึ่งในวิธีรักษาคือ การรับประทานยา ในคนสูงอายุ มีโรคแทรกซ้อน หรือมีโรคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา เช่นโรคอัลไซเมอร์ จะต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ตรงเวลาหรือตามที่แพทย์ได้กำหนดไว้และเป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุในกลุ่มอาการของโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจาก การศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย ออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายยา ต้นแบบโดยใช้ระบบควบคุมแบบ Manual โดยพบว่าตัวเครื่องในขณะทำงานยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภาพมากพอจึงอยากจะพัฒนาเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติให้เป็นระบบอัตโนมัติมีจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงยังมีขนาดรูปร่างกระทัดรัดมีความแข็งแรงทนทานของเครื่องสูงในปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเครื่องจ่ายยอัตโนมัติดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลหรือสถารนะสุขเพื่อเป็นการลดภารงานของเจ้าหน้าที่และบุคคลแพทย์