เครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติภัทร จรภักดี, กรวรรณ ศิริศรีมังกร, พัฒนพงษ์ พุทธะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริฉัตร นริศยาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Automatic Sorting Machine of Beverage Container) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักการการออกแบบและ การสร้างเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มอัตโนมัติ 2) สร้างเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของ เครื่องดื่มอัตโนมัติที่ใช้ภายในโรงเรียน 3) ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ ของเครื่องดื่มอัตโนมัติ และ 4) ลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการสะสมของขยะ โดยมีวิธีการดำเนินการ คือ ออกแบบและสร้างถังขยะแยกขยะ ซึ่งเป็นต้นแบบของถังขยะที่ใช้แยกขยะที่เป็นโลหะกับอโลหะออกจากกันได้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ และการจำแนกอโลหะที่เป็นขวดแก้ว กับขวดพลาสติกออกจากกันได้ จึงได้พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ สามารถทำงานโดยการแยกขยะ 3 ชนิด ได้แก่ โลหะ ขวดแก้วและขวดพลาสติกออกจากกันได้อย่าง ถูกต้อง จากการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มอัตโนมัติ พบว่าเครื่องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มอัตโนมัติ สามารถทำงานโดยการแยกขยะ 3 ชนิด ได้แก่ โลหะ ขวดแก้วและขวดพลาสติกออกจากกันได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้คณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เครื่องมีความแข็งแรง และทนทานเพิ่มขึ้น มีการออกแบบเพิ่มเติมให้สามารถคัดแยกขยะได้อย่างหลากหลาย มีการศึกษาชนิดของขยะต่าง ๆ ที่ สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้เพิ่ม เช่น กระดาษ หรือขยะชีวภาพ (ใช้ในการทำปุ๋ยได้) เป็นต้น รวมถึงมีการแยกขยะอันตรายเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บขณะนำขยะไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี โดยมีแนวคิด BCG เป็นจุดมุ่งหมาย ที่เป็นเศรฐกิจที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญโดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันคือ ปกป้องสิ่งแวดล้อมนั่นเอง