เครื่องร่อนเขย่าข้าวสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญิศา คลองโนนสูง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จาริพร คลองโนนสูง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องร่อนเขย่าข้าวสาร(โครงงานต่อยอด) เป็นโครงงานประเภททดลองและศึกษาการทำงานของกลไกมอเตอร์ที่สามารถร่อนและกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากข้าวสาร จากประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมจากผู้รู้และศึกษาด้วยตนเอง โดยนำมาต่อยอดผลงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดของรูตะแกรงที่ใช้ในการคัดแยก ตัวแปรตาม ได้แก่ จำนวนเมล็ดข้าวปลายหักและสิ่งแปลกปลอมเพื่อคัดแยกจากเมล็ดข้าวสารที่สมบูรณ์ ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ระยะเวลาในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอม ผลการทดลองทั้ง 3 ครั้งแล้วนำมาเฉลี่ย โดยกำหนดระยะเวลาในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างกัน เป็นดังนี้ ระยะเวลา 1 นาที เมล็ดข้าวสมบูรณ์ 4 ขีด เมล็ดข้าวที่มีสิ่งแปลกปลอม 1 ขีด รวม 5 ขีด น้ำหนักหลังจากผ่านการร่อนและเขย่าแล้ว เป็นเวลา 1 นาที ครั้งที่ 1 เมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 4.10 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 0.65 ขีด รวม 4.75 ขีด ครั้งที่ 2 เมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 4.35 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 0.55 ขีด รวม 4.85 ขีด ครั้งที่ 3 เมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 4.15 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 0.85 ขีด รวม 5.00 ขีด เฉลี่ยทั้ง 3ครั้ง พบว่าเมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 4.20 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 0.68 ขีด รวม 4.87 ขีด ระยะเวลา 2 นาที เมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 4 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 1 ขีด รวม 5 ขีด

น้ำหนักหลังจากผ่านการร่อนและเขย่าแล้ว เป็นเวลา 2 นาที ครั้งที่ 1 เมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 3.65 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 1.25 ขีด รวม 4.90 ขีด ครั้งที่ 2 เมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 3.80 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 1.04 ขีด รวม 4.84 ขีด ครั้งที่ 3 เมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 4.15 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 0.85 ขีด รวม 5.00 ขีด เฉลี่ยทั้ง 3ครั้ง พบว่าเมล็ดข้าวสมบูรณ์มีน้ำหนัก 3.80 ขีด เมล็ดข้าวสารที่มีสิ่งแปลกแปลม 1.04 ขีด รวม 4.91 ขีด ซึ่งเครื่องประดิษฐ์ถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ที่ดี สรุปผลการทดลองได้ว่า การดำเนินงานเครื่องร่อนเขย่าข้าวสารซึ่งมีการต่อมอเตอร์รถบังคับและฃุดกล่องจำลองอุปกรณ์เขย่าข้าวสาร สามารถเคลื่อนที่ไป-มา(เหมือนกับการเคลื่อนที่ของรถอยู่บนรางเหล็ก)โดยใช้แบริ่งขนาดเล็กมาเป็นล้อเลื่อนของชุดกล่องนี้ สามารถแยกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดข้าวปลายหักและสิ่งแปลกปลอมออกจากกันได้ดี การประยุกต์ใช้งาน ใช้ทดลองแยกสิ่งแปลกปลอมจากเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ภายในครัวเรือนแล้วนำไปหุงพบว่า ข้าวที่หุงออกมาเป็นข้าวที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนทั้งสิ้น