การเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศราชินีด้วยมูลไส้เดือน ฮอร์โมนพืชไซโทไคนิน ร่วมกับ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนก เขม้นเขตการณ์, สวรส คงธนโภไคย, วรารมย์ พันธ์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค เกิดเป็นสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย คณะผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดความสนใจในแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติตามท้องถิ่นของตนเอง มาดูแลพืชผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เพิ่มความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้จัดทำได้นำมูลไส้เดือน ซึ่งเกษตรกรนิยมนำมาใช้ในการบำรุงพืช สามารถหาได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ มาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการปลูกมะเขือเทศราชินี เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจ ให้คุณค่าทางอาหารสูง สามารถรับประทานสดและนำไปแปรรูปได้หลากหลาย

โดยการศึกษา เรื่อง การเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศราชินีด้วยมูลไส้เดือน ฮอร์โมนพืชไซโทไคนิน ร่วมกับ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของมูลไส้เดือนพันธุ์บลู ฮอร์โมนพืชไซโทไคนิน และ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ที่มีผลต่อมะเขือเทศราชินี และเพื่อศึกษาการแปรรูปของเหลวให้อยู่ในรูปแบบผง