การพัฒนาเซนเซอร์เเบบกระดาษจากสารสกัดเเอนโทไซยานินเพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณไอออนของเหล็กประจุ2+เเละทองเเดงประจุ2+ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิปปกร ปิยะประสิทธิ์, ญาณพัฒน์ หลงสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณไอออนโลหะทองแดง2+และเหล็ก2+ ในน้ำมีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับการสกัดสารสกัดลูกหว้า (2)เพื่อศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่าง และความเข้มข้นของบัฟเฟอร์อะซิเตทที่เหมาะสม ต่อการตรวจวัดไอออนโลหะ (3)เพื่อศึกษาผลของตัวรบกวนต่อการตรวจวัดไอออนโลหะ (4)เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ไอออนโลหะเชิงปริมาณ (5)เพื่อสร้างเซนเซอร์กระดาษที่ใช้ในการตรวจวัดไอออนเหล็กประจุ 2+ และทองแดงประจุ 2+ (6)เพื่อสร้างแถบสีเทียบค่าความเข้มข้นของไอออนเหล็กประจุ 2+ และทองแดง ประจุ 2+ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ในการพัฒนาเซนเซอร์กระดาษสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะทองแดงและเหล็ก ในระดับไมโครลิตรด้วยสารสกัดแอนโทไซยานินจากลูกหว้า ซึ่งใช้เป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนโทไซยานินกับไอออนโลหะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงและสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีของ สารละลายได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้เซนเซอร์ตรวจวัดไอออนโลหะทองแดง และเหล็กที่พัฒนาขึ้นยังประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการวิเคราะห์ใช้ในภาคสนามได้ เก็บได้นานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: เซนเซอร์ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสี; ลูกหว้า; ไอออนโลหะ; แอนโทไซยานิน