การพัฒนาเซ็นเซอร์กระดาษเพื่อใช้ในการตรวจจับโลหะหนักในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตติกาล เฉิดรักษา, ธัญชนก ภาคมฤค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ถือได้ว่าคุณภาพของน้ำบ่งบอกได้ถึงคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ ในปัจจุบันมีการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอยากหลากและได้มีการกำจัดโลหะหนักไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับประทานหรือได้รับเข้าสู่ร่างกาย เกิดอาการป่วยได้พวกเราจึงได้คิดที่จะพัฒนาเซ็นเซอร์แบบกระดาษเพื่อใช้ในการตรวจจับของโลหะหนักที่มีปนเปื้อนอยู่ในน้ำ โดยอาศัยหลักการของสารประกอบเชิงซ้อนที่เมื่อธาตุทรานซิชันได้มีการจับตัวกับลิแกนด์แล้วเกิดการเปลี่ยนสี