การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผิวสัมผัสของดอกจำปี ดอกสายหยุด และดอกพิกุล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิงฟ้า มณีโชติ, ปทิตตา ส่องแก้ว, สุพัตรา การประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ระบาดไปทั่วโลกและมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 15 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ซึ่งสาเหตุของโรคมาจากการสัมผัสและการแพร่เชื้อผ่านละอองฝอยขนาดเล็ก ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาดอกไม้ 3 ชนิด ได้แก่ดอกสายหยุด ดอกจำปี และดอกพิกุล พบว่า ในดอกไม้ทั้ง 3 ชนิด มีสารลินาลูล(Linaloo)ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผิวสัมผัสได้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดดอกสายหยุด ดอกจำปี ดอกพิกุล ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผิวสัมผัสที่ก่อให้เกิดโรค นำดอกไม้ทั้ง 3 ชนิด มาสกัดให้เป็นน้ำมันหอมระเหย โดยใช้เอทานอล95% เป็นตัวทำละลาย จากนั้นระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุน ทำการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียบนผิวสัมผัสจากฝ่ามือของกลุ่มตัวอย่างและทำการแยกเชื้อบริสุทธิ์ด้วยวิธีการ Streak plate นำน้ำมันหอมระเหยมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผิวสัมผัส ด้วยวิธี Agar disk diffusion test สามารถผลการทดลองนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ครีมทามือที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย