การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นพริกขี้หนูสวน โดยใช้ของเหลือทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกณัฐ มงคล, อมลวรรณ รักคู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ดินผสมปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปุ๋ยเคมีมีราคาสูง และเมื่อใช้ในเวลานานจะเร่งอัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินทำให้ดินมีการเสื่อมสภาพขาดแร่ธาตุในดิน และทำให้ดินเปลี่ยนสภาพเป็นกรด จึงส่งผลเสียต่อพืชที่ปลูกในภายหลัง ทำให้พืชเจริญเติบโตช้า และทำให้เป็นพิษในต้นพืช ในทำงกลับกันของเหลือชีวภาพที่ไม่ใช้แล้วอาจมีประสิทธิภาพนำมาเร่งการเจริญเติบโตพืช จึงสามารถนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ คณะผู้จัดทำจึงศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญของต้นพริกขี้หนูสวน โดยใช้ดินที่ผสมกับของเหลือชีวภาพที่แตกต่ากันได้แก่ ขุยมะพร้าว เปลือกไข่ไก่ และ เปลือกมังคุด