การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการนำสาหร่ายคลอเรลลาซึ่งเลี้ยงโดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ ตันติกฤตยา, ปัณณวิชญ์ เส้งขาว, รัชชานนท์ ฟุ้งเหียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

เกษตรกรตลอดจนผู้ที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว

อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราเเละผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก ตั้งเเต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีโรงงานยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากโรงงานไม่มีระบบจัดการน้ำเสียที่ดีพอ จะทำให้เกิดปัญหาในด้านของมลพิษทางอากาศเเละหากมีสารตกค้างหลงเหลืออยู่ในน้ำทิ้งอาจเป็นผลเสียต่อสิ่งเเวดล้อม โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษา จึงได้การเเก้ปัญหาโดยการใช้ ซีโอไลต์ (Zeolite),ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) & โซเดียมคาร์บอเนต(Sodium Carbonate) จัดสารที่เป็นอันตรายออก

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำสารที่มีประโยชน์ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมยางมาใช้เลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาเพื่อนำมารับประทาน