โครงงานเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรชัย ปามุทา, อภิเดช คำแสนวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้ทราบว่าหอยหอมนั้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้คนนิยมรับประทานกันเนื่องจากมีรสชาติอร่อย และมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหอยหอม และจากการบริโภคหอยหอมของผู้คนที่มีมาก ทำให้การล่าหอยหอมมีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อหอยหอม ทำให้หอยหอมมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้หอยหอมอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ ผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการกินของหอยหอม และคิดค้นสูตรอาหารที่ในการเพาะเลี้ยงหอยหอม และอนุรักษ์หอยหอม โดยนำพืชผักที่หาได้ง่ายในท้องตลาดได้แก่ ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักกะหล่ำ มาประยุกต์กับอาหารเสริมของสัตว์คือ อาหารเลี้ยงไก่โดยเป็นสูตรที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เพื่อให้ได้สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหอยหอม และยังเป็นทางเลือกรายได้ของอาชีพเกษตรกร