โซลาสเก็ตบอร์ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายธีรพล บุญทศ, อภิรักข์ แสงบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

long board เคลื่อนที่โดยใช้มือถือใการบังคับ