การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกไข่ไก่ , เปลือกหอยนางรม และเปลือหอยแครง ร่วมกับพอลิคาร์โปรแลคโตนเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นดามกระดูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรวินท์ จักกภูมิ, ขวัญพัฒน์ กาญจนภิญพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการขึ้นรูปแผ่นดามกระดูก โดยใช้วัสดุจากผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ได้จากเปลือกไข่ไก่ , เปลือกหอยนางรม และเปลือกหอยแครงเป็นวัสดุหลักร่วมกับพอลิคาร์โปรแลคโตน โดยเริ่มจากการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมจากเปลือกไข่ไก่ , เปลือกหอยนางรม และเปลือกหอยแครง แล้วนำไปวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดหรือ SEM และวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันด้วยเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรไมโครสโคปหรือ FTIR และในขั้นตอนต่อไปจะนำผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ได้ไปผสมกับพอลิคาร์โปรแลคโตนแล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นดามกระดูก โดยการสร้างแม่พิมพ์แบบซิลิโคน แล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพ ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความแข็ง และความทนทาน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือการมีแผ่นดามกระดูกที่สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อกระดูกในร่างกายมนุษย์ และสลายไปได้เองเมื่อมีการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกล้อมรอบ