การสำรวจและจำแนกไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในแพลงก์ตอนบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร อ่อนพรม, นววิธ จันทราภรณ์, กนกพล แก้วน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครพลาสติก คือ พลาสติก หรือเศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1.Primary Microplastics คือพลาสติกที่มีกระบวนการผลิตเพื่อให้เล็กตั้งแต่แรก เช่น พลาสติกจำพวก microbeads เป็นต้น 2.Secondary Microplastics คือพลาสติกที่เกิดการแตกหักภายหลังการผลิต ด้วยกระบวนการต่างๆ จนมีขนาดเล็กลงน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร โดยในปัจจุบันได้มีการสำรวจไมโครพลาสติกว่ามีการทิ้งไมโครพลาสติกจากพื้นทวีปลงสู่ทะเลมากกว่า 8 ล้านตันต่อปี (Plastic waste inputs from land into the ocean, DOI: 10.1126/science.1260352) นอกจากนี้ในประเทศไทย ยังมีการสำรวจเกี่ยวกับ ไมโครพลาสติกมากมาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตัวอย่างการสำรวจเช่น ขยะไมโครพลาสติกบริเวณชายหาดฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต โดย เพ็ญศิริ เอกจิตต์และ สิริวรรณ รวมแก้ กล่าวไว้ว่ามีขยะพลาสติกปนเปื้อนในบริเวณหาดป่าตอง หาดไตรตรัง และหาดกะหลิม ทำให้ผู้จัดทำเกิดความสนใจเกี่ยวกับการปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งแพลงก์ตอนจัดเป็นผู้ผลิตปฐมภูมิในระบบนิเวศ ซึ่งหากมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแพลงก์ตอน จะสามารถสันนิษฐานต่อไปว่าจะมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกสู่สิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากทะเลอีกด้วย ในโครงการนี้ผู้วิจัยจะศึกษาไมโครพลาสติก บริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ขยะพลาสติกผ่านกระบวนการย่อยสลายจนเป็น ไมโครพลาสติกแล้ว(เนื่องจากเกาะทะลุอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 6 กิโลเมตร ขยะพลาสติกที่เกิดบริเวณชายฝั่งจึงสามารถย่อยสลายไมโครพลาสติกได้) โดยทำการเก็บตัวอย่างห่างจากบริเวณชายฝั่งของเกาะ และในทะเลห่างจากชายฝั่ง 250 เมตร จากนั้นนำมาย้อมด้วยสารละลาย Nile Red dye. ความเข้มข้น 0.01 g/L แล้วนำมาศึกษาด้วย Light-Compound Microscope และ Stereo microscope เพื่อศึกษาประเภท และชนิดของไมโครพลาสติกที่พบในแพลงก์ตอนต่อไป