การศึกษาจุลินทรีย์ในปมรากถั่วต่อการเร่งการเจริญเติบโตของผักกระชับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินทรา ทัศมาลัย, รักษิณา แก้วอุไร, อุทัยวรรณ ช่างเหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร เนตรมณี, วันดี อรัญวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นกระชับเป็นพืชท้องถิ่นที่สำคัญของ ชุมชนทะเลน้อย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีราคาสูง มีประโยชน์ทั้งสรรพคุณทางยาและคุณค่าทางโภชนาการที่สูง อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของผักกระชับตั้งแต่การงอกของเมล็ดจนไปถึงการเจริญเต็มที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าจุลินทรีย์ในปมรากถั่วของถั่วเสี้ยนป่ามีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ทั้งยังเป็นธาตุอาหารหลักของพืชช่วยทำให้พืชใบเขียวตั้งตัวได้ นอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์พืชที่ช่วยในการสร้างโปรตีน รวมไปถึงมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างอาหารและสร้างพลังงานให้กับพืชทางคณะผู้จัดทำสนใจที่จัดทำโครงงานนี้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทะเลน้อยในการย่นระยะเวลาการออกผลของต้นกระชับ โดยนำถั่วเสี้ยนป่ามาแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ (Streak-Plate Technique) เมื่อได้เชื้อจุลินทรีย์ในปมรากถั่วแต่ละชนิดอออกมาจะนำไปเพาะเชื้อลงในขวดใสที่บรรจุดินปลอดเชื้อไว้ เพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตเพียงพอต่อการนำไปใช้กับผักกระชับ จากนั้นจึงนำดินที่ได้ไปใส่ลงต้นกระชับที่ปลูกในดินปลอดเชื้อ รดน้ำทุกวัน จากนั้นทำการสังเกตและบันทึกผลความสูงของลำต้นและจำนวนเมล็ดเป็นประจำทุก 7 วันเป็นเวลา 3 เดือน บันทึกผลที่ได้จากการศึกษาจุลินทรีย์ในปมรากถั่วแต่ละชนิดที่มีผลต่อความสูงของลำต้นผักกระชับ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้จะสามารถนำไปต่อยอดออกสู่ชุมชน และช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่ชุมชนได้