การใช้ชีวสารสนเทศทำนายสารทางชีวภาพทางการแพทย์ในพืชสมุนไพรในพืชวงศ์ขิงจากข้อมูลทางพันธุกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา บำรุง, พิมพ์พิศา โสภณปัญญาภรณ์, อารีรัตน์ เครือเครา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันดี อรัญวงศ์, ศุภกร เนตรมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชวงศ์ขิง เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่พบได้หลากหลายในประเทศไทย เช่น ขิง ข่า กระชาย เป็นต้น ซึ่งหลายชนิดมีสรรพคุณทางการแพทย์ เช่น สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเนื้องอก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงลึกต่อสารที่จะสามารถพบได้ในพืชเหล่านี้ ใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน รวมไปถึงมีต้นทุนที่สูง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการทำนายสารออกฤทธิ์เบื้องต้น ด้วยวิธีการทางชีวสารสนเทศซึ่งจะช่วยในการประหยัดเวลาและสามารถอธิบายแนวโน้มการสร้างสารเหล่านี้ในพืชวงศ์เดียวกันโดยใช้ความรู้ทางวิวัฒนาการจากข้อมูลทางพันธุกรรม เริ่มจากนำข้อมูลทางพันธุกรรมจากฐานข้อมูลเอ็นซีบีไอ (NCBI) มาทำนายหาสารทุติยภูมิด้วยโปรแกรม AntiSMASH จากนั้นจึงหาโดเมนของสายพันธุกรรมเพื่ออนุมานการทำงานของโปรตีนที่เกิดขึ้นด้วยโปรแกรม Domainoid ซึ่งจะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการในพืชวงศ์เดียวกัน และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับไฟโลเจเนติกส์ทรี ด้วยโปรแกรม MEGA11 ซึ่งจากการศึกษานี้จะสามารถนำความรู้มาใช้ในการหาสารที่มีประโยชน์ และนำไปศึกษาการออกฤทธิ์เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ต่อไป