การผลิตไบโอดีเซลด้วยน้ํามันพืชเหลือทิ้งโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดแข็งจากเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณวิสา บูชากรณ์, มนัสวี วรตันติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาศ เภรีฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเเข็งจากเปลือกไข่ (แคลเซียมออกไซด์) เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น เตรียมได้โดย นำเปลือกไข่มาเผาในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นนำแคลเซียมออกไซด์ที่ได้มาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ในการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชเหลือทิ้ง นอกจากนี้ยังศึกษาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา