การพัฒนาการตรวจครีอะตินินจากน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภทรกฤต แสงสุริยันต์, วีรภัทร พัฒน์ศรีเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำน้ำยางพารามาสกัดเป็นสารที่ใช้ตรวจสอบครีอะตินินในปัสสาวะ เพื่อตรวจสอบการทำงานของไตว่าทำงานปกติหรือไม่