การศึกษาลักษณะทางกายภาพของนอนวูฟเวนจากเส้นใยเซลลูโลสของหญ้าขจรจบที่มีต่อความสามารถในการดูดซึมน้ำมัน เพื่อประยุกต์เป็นแผ่นดูดซับคราบน้ำมันในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤสรณ์ นุ่นชูผล, พวงชมพู เรืองคริ้ง, พิมพ์ระพี แร่ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย เกียรติพิมล, ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของนอนวูฟเวนจากเส้นใยเซลลูโลสของหญ้าขจรจบที่มีต่อความสามารถในการดูดซึมน้ำมัน เพื่อประยุกต์เป็นแผ่นดูดซับคราบน้ำมันในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเส้นใยเซลลูโลสจากการสกัดหญ้าขจรจบจากบริเวณลำต้น ใบ และดอกด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของนอนวูฟเวนจากเส้นใยเซลลูโลสของหญ้าขจรจบที่น้ำหนักเส้นใยต่อพื้นที่แตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดน้ำมันในแนวดิ่งและการดูดซึมน้ำมันในภาคครัวเรือน ได้แก่ น้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ และภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน โดยเริ่มทดลองจากการสกัดเส้นใยเซลลูโลสด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 10 และ 15 โดยน้ำหนัก พบว่า เส้นใยเซลลูโลสที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 5 สามารถสกัดปริมาณเส้นใยเซลลูโลสได้มากที่สุดจากทุกส่วนของหญ้าขจรจบ โดยบริเวณลําต้นสามารถสกัดได้มากที่สุดคือร้อยละ 95 จากนั้นเตรียมเส้นใยเซลลูโลสหญ้าขจรจบเพื่อขึ้นรูปเป็นนอนวูฟเวนด้วยวิธีการผลิตเส้นใยแบบเปียก (Wet-Laid) โดยมีน้ำหนักควบคุม ได้แก่ 5.0 5.5 6.0 6.5 และ 7.0 กรัมต่อพื้นที่ 8x10 ตารางนิ้ว จากนั้นศึกษาลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การศึกษาลักษณะการจายตัวของเส้นใยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าช่องว่างระหว่างเส้นใยน้อยลงเมื่อน้ำหนักเส้นใยต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น การวัดความหนาโดยใช้เครื่องไมโครมิเตอร์ (Micrometer) พบว่าความหนาของนอนวูฟเวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำหนักเส้นใยต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น การวัดความหนาแน่นด้วยสูตรมวลต่อปริมาตรพบว่านอนวูฟเวนที่น้ำหนักเส้นใยต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น และการวัดค่าสีด้วย Colormind website พบว่านอนวูฟเวนหญ้าขจรจบที่เตรียมได้ที่น้ำหนักเส้นใยต่อพื้นที่ต่าง ๆ จะมีสีใกล้เคียงกัน คือ สีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลเข้ม จากนั้นจึงเตรียมตัวอย่างนอนวูฟเวนหญ้าขจรจบขนาด 200x25 มิลลิเมตรและขนาด 25x25 มิลลิเมตร เพื่อนํามาทดสอบการดูดน้ำมันในแนวดิ่งและการดูดซึมน้ำมัน พบว่า นอนวูฟเวนหญ้าขจรจบน้ำหนัก 7.0 กรัมสามารถดูดน้ำมันทุกประเภทในแนวดิ่งได้ดีที่สุด และนอนวูฟเวนหญ้าขจรจบน้ำหนัก 6.5 กรัมสามารถดูดซึมน้ำมันทุกประเภทได้ดีที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่าความสามารถในการดูดน้ำมันในแนวดิ่งและการดูดซึมน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำหนักเส้นใยเซลลูโลสต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น