การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ในการดัดแปลงDNAของมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุฒิวิชญ์ พุฒิวณิชย์, ณดณ เกษวิริยะการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังในหลากหลายด้านทั้งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสายพันธ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงทางพันธุกรรม เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน จึงได้มีศึกษาวิธีการพัฒนาสายพันธ์มันสําปะหลังโดยการใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ในการดัดแปลงDNA ของมันสำปะหลังโดยระบบ CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นระบบที่ปรับแต่งจีโนมด้วยการทําให้เกิดการตัดย่อยดีเอ็นเอสายคู่ตรงตําแหน่งที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นเทคนิคที่นักวิจัยส่วนมากนิยมใช้ในปัจจุบันและเริ่มมีการนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ทนต่อโรคและแมลง การพัฒนาถั่วเขียวให้ลดการสร้างพิษไอโซไซนิคท์และพืชอื่นๆ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไข DNA ของมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำมันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภขนาการซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข DNA โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas9 และผลกระทบต่อคุณภาพและสมบัติของมันสำปะหลัง เป็นการสรุปแนวคิดหลักของโครงงานที่มุ่งหวังให้มันสำปะหลังเป็นที่ยอมรับและเพิ่มคุณค่าในอุตสาหกรรมและการบริโภคต่อไปในอนาคต