การประเมินประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งระบบ Cooling

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ ไวทยธรรม, เกวลี พันชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติ เลื่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนมีความต้องการไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากมีประชาชนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จึงเกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เมื่อขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ทำให้ภาษี ไฟฟ้ามีราคาเพิ่มขึ้น ผู้คนได้หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น ซึ่งพลังงาน แสงอาทิตย์ที่แผงโซลาร์เซลล์ได้รับนั้นมีการสูญเสียในระบบ ทำให้ได้รับพลังงานไม่เต็มที่ จึง จำเป็นต้องหาวิธีที่จะทำให้แผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานมากขึ้น และสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด ระบบ Cooling คือ การกำจัดความร้อน มักจะส่งผลให้อุณหภูมิเปลี่ยน การลดอุณหภูมิโดยการ การถ่ายโอนพลังงานความร้อนอาจเกิดขึ้นผ่านการแผ่รังสีความร้อน การนําความร้อน หรือการพา ความร้อน อาทิเช่น การติดพัดลมคอมเพื่อลดอุณหภูมิขณะทำงานของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พบว่าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผง โซลาร์เซลล์ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน นอกจากนี้แผงโซลาร์เซลล์มีราคาที่ถูกกว่าในอดีต คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจ และจะนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ ซึ่งได้ติดตั้งระบบ Cooling แต่ละแบบเพิ่มเข้าไปในแผงโซลาร์เซลล์ โดย ระบบ Cooling ช่วยปรับอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน ได้เพิ่มมากขึ้น