อาหารเลี้ยงหนอนแมลงวันลายที่หาค่า FCR ได้คุ้มค่าที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ เขตรัตนา, ณัฐวรา โชติรุ่งโรจน์, เมธาสิทธิ์ สังข์คำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาหารเลี้ยงหนอนแมลงวันลายที่หาค่า FCR ได้คุ้มค่าที่สุด เป็นโครงงานที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเกษตรกรที่มีความต้องการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีจำนวนมากแต่ไม่มีเงินลงทุนซื้ออาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีพอ ทางผู้วิจัยจึงหันมาทำการทดลองเกี่ยวกับหนอนแมลงวันลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสารอาหารมากพอที่จะทดแทนอาหารสัตว์ เนื่องจากมีโปรตีน ไขมัน โอเมก้า 3,6,9 กรดอะมิโน วิตามิน กรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว เช่น กรดลกริกที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านเชื้อไวรัสและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ และแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์เอง โดยในการนำหนอนแมลงวันมาเลี้ยงนั้นก็จะมีสูตรอาหารในการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปโดยทางผู้วิจัยจะนำสูตรอาหารต่างๆในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายที่รวบรวมมาได้มาทำการทดลองหาค่า FCR หรือค่าอัตราแลกเนื้อ โดยจะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จะเลี้ยงด้วยเศษผักเหลือจากโรงครัว กลุ่มที่ 2 จะเลี้ยงด้วยมูลของวัว กลุ่มที่ 3 จะเลี้ยงด้วยอาหารไก่และรำละเอียด กลุ่มที่ 4 จะเลี้ยงด้วยเศษผัก อาหารไก่และรำละเอียด กลุ่ม 5 เลี้ยงด้วยมูลของวัว อาหารไก่ และรำละเอียด และกลุ่มที่ 6 จะเลี้ยงด้วยเศษผัก มูลของวัว อาหารไก่ และรำละเอียด โดยจะใช้เวลาในการเลี้ยงและเก็บข้อมูล 1 เดือน

ทั้งนี้ การทดลองอาจจะเกิดความผิดผลาดหรือไม่ถูกต้อง ทางผู้วิจัยก็จะแก้ไขการทดลองต่อไป