อุปกรณ์กักเก็บน้ำจากดีไซน์ของลิลลี่ดอกซ้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา เภาวิเศษ, ช่อผกา ทองเฝือ, ณภัทร คราวะพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง อันเนื่องจากปัจจัยหลายประการ และยังส่งผลกระทบในการดำรงชีวิตด้านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะทางการเกษตร ทั้งดินแห้งแล้งและทรัพยากรน้ำที่ไม่เพียงพอ

ที่ผ่านมาได้มีการคิดค้นโครงงานนวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงงานนวัตกรรมที่นำเอาลักษณะของใบต้นสับปะรดสีพันธุ์เอคมี อะคูลีโทเซพาลา (Aechmea aculeatosepala) ซึ่งเป็นพืชพรรณในเขตแห้งแล้ง และสามารถกักเก็บน้ำได้ดี มาใช้เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร

ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงงานนวัตกรรมดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงลักษณะของพืชชนิดอื่น ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับใบต้นสับปะรดสี เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมที่ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางผู้จัดทำเล็งเห็นว่าดอกลิลลี่ (Lilly, Lilium hybrids) มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับใบต้นสับปะรดสี ดังนั้นจึงประสงค์ที่จะทำโครงงานอุปกรณ์กักเก็บน้ำจากดีไซน์ของลิลลี่ดอกซ้อน โดยมีการกำหนดปัจจัยความหยักของขอบชิ้นส่วนอุปกรณ์กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นมาจากโครงงานต้นแบบ