องศาในการเทนำ้จากบัวรดนำ้ขนาด4ลิตรขณะที่ นำ้มากกว่าครึ่งถัง เท่ากับครึ่งถัง และน้อยกว่าครึ่งถัง และความสูงของบัวรดนำ้ขนาด4ลิตรที่ทำให้นำ้โดนพืชทั่วถึงที่สุดในความสูงไม่เกิน1เมตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวัต โกวานิชย์, แทนไท สิมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้องการศึกษาเพื่อหาองศาในการเทนำ้ออกจากบัวรดนำ้ในถัง4ลิตร และความสูงที่ทำให้ได้พื้นที่มากที่สุด ทำให้สามารถคำนวณพื้นที่และปริมาณนำ้ในการรดนำ้แต่ละครั้งได้