เรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระยะไกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐรี มาลามาศ, สิรภพ อมรทวีสิน, ญาตาวี งามแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ มนต์อ่อน, ลัทธพล ด่านสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเรือเก็บขยะที่สามารถควบคุมระยะไกลผ่านทางสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยสามารถควบคุมการทำงานจากโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาและใช้ในการควบคุมเรือ และเรือเก็บขยะนี้ยังสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้โซลาร์เซลล์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานของเรือ

ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่พบเห็นตามแหล่งน้ำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ ส่งกลิ่นเหม็น และทำลายทัศนียภาพ อีกทั้งมีความยากลำบากในการเก็บมากำจัด เนื่องจากเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากผลัดตกลงไปในแหล่งน้ำนั้นๆ โครงงานนี้จึงได้จัดสร้างเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระยะไกล (Smartphone Controlled Garbage Collecting Raft) ที่สามารถทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ลดความเสี่ยงอันตรายจากการผลัดตกน้ำ สะดวกต่อการใช้งาน โดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการสั่งการควบคุมได้ และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

จากการทดลองพบว่า เรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระยะไกล สามารถเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในการเก็บขยะตามแหล่งน้ำ สามารถแก้ปัญหาขยะลอยน้ำได้จริง และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีข้อสังเกตจากการทดลอง พบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ ในเวลาเช้าและเย็น โซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์น้อย ทำให้ไม่สามารถประจุพลังงานไฟฟ้าให้กับเรือได้เพียงพอ ทำให้มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับตัวเรือไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ในห้วงเวลานั้น

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดลองโครงการในการผลิตนวัตกรรมเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระยะไกลพบว่า สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดักจับคราบไขมันบริเวณผิวน้ำในระหว่างการเก็บขยะได้ด้วย โดยการติดตั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดักจับไขมันได้ เช่น กาบมะพร้าว ฝ้าย ฝักข้าวโพด ใยบวบ หรือใช้นวัตกรรมอื่นๆ ที่มีความสามารถในการดักจับไขมัน นอกจากนี้ยังสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปติดตั้งอุปกรณ์สร้างฟองอากาศ เพื่อให้สามารถเพิ่มออกซิเจนแก่แหล่งน้ำ หรือปล่อยวัสดุที่สามารถช่วยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสิ่งสกปรกในแหล่งน้ำได้อีกด้วย