การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ในแผ่นฟิล์มพอลิยูริเทนจากยางธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสารสกัดไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณูราฮ ตำภู, อัฟนาน เซะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล, อนุวัติ เเซ่ตั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเชื้อแบคทีเรียติดต่อทางผิวหนังที่พบได้มากที่สุดรองจากแผลพุพอง คือ ฝี หากไม่รักษาผิวที่บริเวณรอบ ๆของฝีจะเกิดการลุกลามและติดเชื้อ หากดูแลรักษาผิดวิธี ฝีอาจจะรุณแรงไปจนถึงการติดเชื้อในเนื้อเยื่อและการติดเชื้อในกระแสเลือด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟิล์มแปะฝีพอลียูรีเทนจากยางธรรมชาติที่มีสารสกัดไมยราบและมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในฝี โดยทำการทดลองในหลอดทดลอง (in vitro) ซึ่งจะสกัดใบ ลำต้น และราก ของไมยราบแก่ด้วย เอทานอล 95% และน้ำกลั่น นำไปทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ด้วยวิธีการ Disc diffusion method ที่ความเข้มข้น 500 , 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อได้ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อของสารสกัดที่มากที่สุด นำแผ่นฟิล์มไปแช่ในสารสกัดความเข้มข้นที่ในการต้านเชื้อมากที่สุด โดยใช้ฟิล์มพอริลียูรีเทนจากยางธรรมชาติ และทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ในฟิล์มด้วยวิธีการ Disc diffusion method โดยทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของของแผ่นฟิล์มพอลียูรีเทนจากยางธรรมชาติดด้วยการวัดความหนา วัดค่าสี ทดสอบสมบัติด้านการดึงและการดูดซับน้ำของฟิล์ม โดยผู้จัดทำโครงงานคาดว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ คือแผ่นฟิล์มโพลียูรีเทนนจากยางธรรมชาติจากสารสกัดไมยราบ ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และสามารถช่วยลดอักเสบของฝีลดลง