การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชเทียนดำ(Nigella sativa) และพืชสมุนไพรท้องถิ่นบางชนิด ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (Escherichia coli.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไอล่า ทาเวิร์น, ปัญญาฎา เเละตี, อิลฮาม เจ๊ะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิลฮาม สือรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโลกยุคปัจจุบันเริ่มมีการให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพรอย่างมากเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาเชื้อดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี อัตราการป่วยเป็นโรคติดเชื้อของมนุษย์มากขึ้นและมีการใช้ยาต้านเชื้อเพื่อต่อต้านเชื้อนั้น ๆ ส่งผลทำให้เชื้อมีการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมเเละเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาที่ไม่สามารถใช้ยาเเขนงเดิมรักษาได้

คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญและเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียระหว่างสมุนไพรท้องถิ่น ได้แก่ กะเพรา ตะไคร้ และฟ้าทลายโจร กับสมุนไพรชนิดที่สนใจ คือ สมุนไพรเทียนดำ หรือ ฮับบะตุซเซาดะห์เนื่องจากมีสรรพคุณที่หลากหลาย แต่ไม่เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มคนนอกเหนือจากมุสลิมมากนัก จึงต้องการที่จะหยิบยกสมุนไพรที่ถูกกล่าวขานในคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม มาทดลองเปรียบเทียบค่า inhibition zone กับสมุนไพรท้องถิ่น

การทดลองโครงงานนี้จะทำให้สามารถค้นหาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดแก่งานวิจัยอื่นๆและเพิ่มทางเลือกของยารักษาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อที่จะสามารถลดโอกาสที่จะเกิดภาวะเชื้อดื้อยาได้