การศึกษาการเจริญเติบโตของราเมือกที่อยู่ภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนในแกนเดียวกับการสั่นที่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของราเมือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทีปกร ธีรลีกุล, ชยธร อนันตวรางกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงกมล สว่างศรี, ธนวรรณ ลี้บุญงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Thickness oscillation refers to the fluctuation in the thickness of slime mold that occurs at various points within the slime mold. The study of thickness oscillation patterns in P. polycephalum conducted by Seiji Takagi and Tetsuo Ueda (2007) highlights its adaptability. It exhibits various patterns before reaching synchrony. It can spontaneously shift from synchrony to chaos and rotate in spirals. This oscillatory behavior is intriguing due to both its underlying causes and the patterns it produces, as it is an automatic process that occurs within slime mold.

Internal oscillations occur as the slime mold's fluid contracts and redistributes itself. The properties of waves can be examined by analyzing data that references the wave patterns. This helps determine various wave characteristics such as frequency, phase, and other variables before comparing them to the thickness that changes over the same time period during experiments. In order to establish a relationship between thickness and oscillation, various types of oscillation patterns can be merged, such as spiral waves and stationary waves, among others.

In our investigation, we place emphasis on the axis of oscillation. Additionally, we acknowledge the influence of external factors on slime mold behavior. Consequently, our experiments are designed to assess slime mold thickness oscillation and expansion within controlled oscillatory environments, encompassing parameters related to both frequency and amplitude of oscillations. We compare the outcomes of these experiments with those of control groups to discern changes in relevant oscillatory and expansion parameters, for example, frequency, amplitude, and final area of slime mold.