ศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับปัสสาวะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา ภูสีห์รัตน์, ภัสสราภรณ์ มุขวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมนุษย์ไดัใช้ใยสังเคราะห์มาทำแผ่นดูดซับของเหลวแต่จะกลายเป็นขยะที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานหลายสิบปี ทำให้เกิดมลพิษต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มของข้าพเจ้าจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของเหลว จากเส้นใยกล้วย ตะไคร้ และมะพร้าว เพื่อใช้ในการทดลองการดูดซับของเหลว และนำเส้นใยที่ดูดซับของเหลวได้ดีที่สุดไปพัฒนาสู่การทำแผ่นรองปัสสาวะที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับปัสสาวะได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต