การศึกษาเชิงทดลองการลอยตัวของควอนตัมใน YBCO-Ag ด้วยไนโตรเจนเหลว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัสวันต์ ปจันทบุตร, กษบุษ สันติศานติ์, พัฒนวดี ใจปินตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์