การศึกษาเชิงทดลองสร้างความเย็นจากเสียงโดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมอะคูสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ เก้าแสง, ศุภวิชญ์ ณ ถลาง, ธีรภัทร์ มะลิวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง, ณพล มณีพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์เทอร์โมอะคูสติกเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานความร้อน หรือเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานเสียงได้ โดยภายในอุปกรณ์จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นสแต็กทำให้สามารถนำความร้อนหรือความเย็นภายในท่อมาใช้สร้างประโยชน์ได้ และเนื่องด้วยชุดทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกมีปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิที่หลากหลาย ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะพัฒนาเพื่อต่อยอดชุดการศึกษาของอุปกรณ์ข้างต้น