การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเปลือกมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีภรณ์ ชูจิตร, อภิชญาน์ สืบสุวรรณ, ปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตผลมะละกอที่ซื้อเมื่อวางทิ้งไว้ซักระยะหนึ่งจะมีเชื้อรา(เชื้อแอนแทรโนส)ขึ้นที่เปลือกทำให้มะละกอเน่าเสียเร็ว ไม่สามารถรับประทานได้ จึงคิดว่าถ้ามีสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถฉีดลงบริเวณเปลือกมะละกอเพื่อช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราและชะลอการเน่าเสียก็คงจะมีประโยชน์