ผลของสารสกัดใบบัวบกเพื่อการป้องกันการสูญเสียความทรงจำที่เกิดจากความชราในหนอน Caenorhabditis elegans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัลพัชร ศรีโอฬาร์, มัธยา หุ่นศรีสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ ลี้บุญงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุมักประสบปัญหาความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย หนึ่งในนั้นคือการเสื่อมของสมองซึ่งแสดงอาการเป็นภาวะความจำเสื่อม การประมวลผลช้า ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง จากการศึกษาพบว่ามีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณป้องกันภาวะความจำเสื่อมได้เช่น พรมมิ กลีบบัวแดง และใบบัวบก อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภาวะความจำเสื่อมที่เกิดจากความชรายังมีน้อย คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการป้องกันการสูญเสียของความทรงจำที่เกิดจากความชราโดยการใช้สารสกัดจากใบบัวบก ในหนอน Caenorhabditis elegans (C. elegans) ซึ่งเป็นสัตว์ทดลองที่มีอายุขัยสั้น ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ 1) การเตรียมอุปกรณ์ และอาหารสำหรับการเลี้ยง C. elegans และการสกัดสารจากใบบัวบก 2) การเลี้ยง C. elegans และทำให้ C. elegans เกิดการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข โดยใช้ 1-Propanol และ HCl เป็น conditioned-stimulus และ unconditioned-stimulus ตามลำดับ และการให้สารสกัดจากใบบัวบกกับ C. elegans 3) การทดสอบพฤติกรรมการเคลื่อนที่เข้าหาสารเคมี (chemotaxis) ใน C. elegans หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้ที่ระยะเวลาต่างกัน และคำนวณค่า chemotaxis index เพื่อวิเคราะห์ผลการทดลอง ผู้วิจัยหวังว่าการศึกษานี้จะสามารถพิสูจน์คุณสมบัติของสารสกัดจากใบบัวบกในการป้องกันการเสื่อมของระบบประสาท และสามารถพัฒนาเป็นยาบรรเทาภาวะความจำเสื่อมจากความชราในอนาคตได้