ผลกระทบของไมโครพลาสติกชนิดต่างๆ มีผลต่อการเจริญเติบโตของ Wolffia globosa Roxb.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิน คุโรปกรณ์พงษ์, คณพศ ถิ่นหนองจิก, ชคัตตรัย สุขก้องวารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษ วติวุฒิพงศ์, พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในวงกว้างโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำเนื่องจากต้องสัมผัสกับน้ำตลอดเวลา ทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการศึกษาผลของไมโครพลาสติกต่อการเจริญเติบโต ของ “ผำหรือไข่น้ำ (Wolffia globosa Roxb.)” พืชดอกขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ำและกำลังได้รับความสนใจให้เป็นแหล่งโปรตีนแหล่งใหม่ เพื่อคาดว่าจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงขั้นตอนการปลูกเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมในลำดับต่อไป โดยเลี้ยงไข่น้ำในไมโครเพลท 96 ช่อง ๆ ละ 1 ต้น ด้วยอาหารสำหรับเลี้ยงพืชไฮโดรโปนิกส์ เติมไมโครพลาสติกลงในอาหารเลี้ยงโดยใช้ปริมาณ 1 5 และ 10 mg/L เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเก็บข้อมูลทุกวัน พบว่าความเข้มข้นของไมโครพลาสติกไม่ได้ส่งผลต่อขนาดของแผ่นใบ และสีของไข่น้ำอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมกับชุดทดลอง แต่ความเข้มข้นของไมโครพลาสติกมีผลต่อจำนวนการแตกหน่อ และการตายของไข่น้ำ โดยในชุดทดลองที่มีไมโครพลาสติกไข่น้ำมีการแตกหน่อลดลง และจำนวนของไข่น้ำที่ตายมีมากขึ้น และเมื่อศึกษาขนาดของปากใบของไข่น้ำเทียบกับขนาดของไมโครพลาสติกพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ไมโครพลาสติกจะสามารถผ่านเข้าไปสะสมในไข่น้ำผ่านทางปากใบ ดังนั้นการปลูกเลี้ยงไข่น้ำในจึงควรเลี้ยงในระบบปิดและเพิ่มตัวกรองไมโครพลาสติกออกจากน้ำก่อนใช้ในการเพาะเลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภค